Etiska riktlinjer

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:s, Finlands Munhygienistförbund FMHF rf:s medlem godkänner följande principer och handlar i sitt arbete enligt dessa.

Allmänt

Syftet med de etiska riktlinjerna är att skapa en grund för munhygienisternas yrkesverksamhet samt stödja hög arbetsmoral och öka uppskattningen av yrket som munhygienist. Munhygienistens samhälleliga uppgift är att delta i förbättringen av hälsa och välbefinnande hos befolkningen. Målet i munhygienistens arbete är att främja och upprätthålla munhälsan, förebygga sjukdomar samt funktionsförmågan hos befolkningen.

Munhygienistens skyldigheter gentemot patienten

Munhygienisten främjar patientens individuella goda hälsa. Munhygienistens patient ska få högklassig förebyggande hälsovård enligt principerna för vårdarbete. Munhygienisten respekterar patientens självbestämmanderätt och möjliggör att patienten får ta del i besluten om patientens egen vård. Munhygienisten är skyldig att på ett förståeligt sätt förklara patientens hälsotillstånd och behandlingsalternativ för patienten. Munhygienisten ska komma överens om vården i samförstånd med patienten.

Vårdrelationen ska grunda sig på förtroende, jämlikhet och samförstånd. Munhygienisten hemlighåller de konfidentiella uppgifter som patienten gett. Munhygienisten handlar rättvist i sin uppgift. Patienterna vårdas enligt samma principer, oberoende av patientens hälsoproblem, religion, kultur, modersmål, ålder, kön, ras, hudfärg, politiska åsikt eller samhälleliga ställning.

Munhygienistens yrkesmässiga skyldigheter

Munhygienisten är personligen ansvarig för det vårdarbete som denne utför. Munhygienistens vårdarbete ska grunda sig på evidensbaserade data och beprövade principer. Munhygienisten ska utföra sitt arbete så högklassigt som möjligt samt realistiskt utvärdera sina egna kunskaper och känna till sitt ansvar vid vård av patienten. Munhygienisten är skyldig att kontinuerligt upprätthålla och utveckla sin egen yrkesskicklighet. Munhygienisten ger information om munhälsan till befolkningen och ökar människornas förmåga att sköta sin egen munhälsa.

Munhygienisten är en aktiv medlem i en multiprofessionell arbetsgemenskap och respekterar sina medarbetares yrkesskicklighet och erfarenhet. Munhygienistens vårdarbete styrs av social- och hälsovårdens servicesystem och lagstiftning om yrkesutövningen, som munhygienisten är skyldig att följa.

Marknadsföring av munhygienistens tjänster

Munhygienisten kan annonsera om sin yrkesverksamhet. Annonsen ska vara sanningsenlig, saklig och följa god sed i fråga om form och innehåll.

Anvisningar för användning av sociala medier för munhygienisten

  • Vid användning av sociala medier ska munhygienisten följa samma etiska riktlinjer som i övrigt i arbetet som munhygienist, offentligt skrivande och anskaffning av information.
  • Tillförlitligheten av den yrkesmässiga information som delas i sociala medier ska utvärderas och riktigheten och sakenligheten av informationen ska granskas.
  • Sociala medier kan vara en kanal för information, kamratstöd och livskontroll för patienterna, men där kan man dock inte uträtta ärenden som gäller patientrelationerna.
  • I sociala medier kan man bilda nätverk med andra experter samt delta i diskussioner kring hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Där kan man också påverka beslutsfattandet på nationell och internationell nivå.
  • Munhygienisten ska bevara sin yrkesmässighet och värna om sitt privatliv i de sociala medierna.
  • Munhygiensten ska uppmärksamma att dennes verksamhet i de sociala medierna påverkar hela yrkeskårens rykte. Munhygienisten har lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare.

14.3.2015
Finlands Munhygienistförbund FMHF rf
Styrelsen