Eettiset ohjeet

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n, Finlands Munhygienistförbund FMHF rf:s jäsen hyväksyy seuraavat periaatteet ja toimii työssään niiden mukaisesti.

Yleistä

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on muodostaa perusta suuhygienistin ammattitoiminnalle sekä tukea korkeaa työmoraalia ja lisätä suuhygienistien ammatin arvostusta. Suuhygienistin yhteiskunnallisena tehtävänä on osallistua väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Suuhygienistin työn tavoitteena on väestön suun terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä toimintakyvyn tukeminen.

Suuhygienistin velvoitteet potilasta kohtaan

Suuhygienisti edistää potilaan yksilöllistä hyvää oloa. Suuhygienistin potilaan tulee saada laadultaan hyvää hoitotyön periaatteiden mukaista ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Suuhygienisti kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja hän mahdollistaa potilaalle osallistumisen omaa hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Oman työnsä toteutuksesta suuhygienistillä on velvollisuus selittää potilaalle ymmärrettävästi potilaan suun terveydentila ja hoitovaihtoehdot. Hoidosta on sovittava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.

Hoitosuhteen tulee perustua luottamukseen, tasa-arvoon ja yhteisymmärrykseen. Suuhygienisti pitää salassa potilaan antamat luottamukselliset tiedot. Suuhygienisti toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti. Potilaita hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti, riippumatta potilaan terveysongelmasta, uskonnosta, kulttuurista, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta.

Suuhygienistin ammatilliset velvollisuudet

Suuhygienisti on henkilökohtaisesti vastuussa tekemästään hoitotyöstä. Suuhygienistin hoitotyön tulee perustua tutkittuun tietoon ja hyväksi havaittuihin periaatteisiin. Hänen tulee toteuttaa työnsä niin korkeatasoisesti kuin mahdollista, sekä arvioida realistisesti omat kykynsä ja tuntea vastuunsa hoitaessaan potilasta. Suuhygienistin velvollisuus on ylläpitää ja kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan. Suuhygienisti antaa suun terveyttä koskevaa tietoa väestölle ja lisää ihmisten kykyjä hoitaa omaa suun terveyttä.

Moniammatillisessa työyhteisössä hän toimii aktiivisesti arvostaen toisten ammattitaitoa ja kokemusta. Suuhygienistin hoitotoimintaa ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö, joita suuhygienisti on velvollinen noudattamaan.

Suuhygienistin palvelun markkinointi

Suuhygienisti voi ilmoittaa ammattitoiminnastaan. Ilmoituksen tulee olla muodon ja sisällön puolesta totuudenmukaista, asiallista ja hyvän tavan mukaista.

Suuhygienistin sosiaalisen median ohjeet

  • Suuhygienistin tulee noudattaa sosiaalisen median käytössä samoja eettisiä ohjeita kuin muussakin suuhygienistin työssä, julkisessa kirjoittamisessa ja tiedonhankinnassa.
  • Sosiaalisessa mediassa jaetun ammatillisen tiedon luotettavuus tulee arvioida sekä tarkistaa tiedon oikeellisuus ja asianmukaisuus. Väärä tieto leviää helposti.
  • Sosiaalisessa mediassa on helppoa esittää mielipiteitä, tee se harkiten, rakentavasti ja asiallisesti.
  • Sosiaalinen media voi toimia tiedotuskanavana, potilaiden vertaistukena ja voimaannuttajana, siellä ei voi kuitenkaan hoitaa potilassuhteisiin liittyviä asioita.
  • Sosiaalisen median avulla voi verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa sekä osallistua terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua koskevaan keskusteluun. Siellä voi myös vaikuttaa päätöksentekoon kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  • Suuhygienistin tulee säilyttää ammatillisuutensa ja oma yksityisyytensä sosiaalisessa mediassa.
  • Suuhygienistin tulee huomioida, että hänen toimintansa sosiaalisessa mediassa vaikuttaa koko ammattikunnan maineeseen. Suuhygienistillä on lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan.
  • Jos huomaat suuhygienistin käyttäytyvän asiattomasti sosiaalisessa mediassa,  hänelle tulee siitä huomauttaa kollegiaalisessa hengessä.

5.9.2020

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry

Hallitus

International Federation of Dental Hygienists

Täältä pääset myös lukemaan Kansainvälisen jäsenyyden IFDH eettsiä ohjeita:

International Federation of Dental Hygienist IFDH Policies and Ethics.

IFDH Code of Ethics