Förbundets stadgar

1 §

NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry, på svenska Finlands Munhygienistförbund FMHF rf. I internationella sammanhang används namnet Finnish Association of Dental Hygienists FADH. I dessa stadgar kallas föreningen för förbundet.

Förbundets hemort är Helsingfors och verksamhetsfält hela landet. Förbundets officiella språk är finska.

Finlands Munhygienistförbund FMHF rf är medlem i Akavas Specialorganisationer rf.

2 §

SYFTE OCHVERKSAMHETSFORMER

Förbundets syfte är att utgöra en gemenskap och fackorganisation för munhygienister och munhygieniststuderande för att främja deras yrkesmässiga, utbildningsmässiga, rättsliga, sociala och ekonomiska ställning, främja utvecklingen och uppskattningen av deras yrkeskunskap, göra deras arbete mer känt samt främja utvecklingen av munhälsa och förebyggande (mun)hälsovård i Finland och på internationell nivå.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

– stödja medlemsverksamhet, samarbete och nätverksbildning som sker i förbundets verksamhetskrets

– förhandla och ingå arbetsmarknadsavtal samt samarbetar med andra fackorganisationer, förhandlingsorganisationer samt hälsovårdsorganisationer

– handleda och ger råd i frågor som gäller yrket och arbetet

– stärka sina medlemmars yrkesmässighet och ställning på arbetsmarknaden

– följa utvecklingen av samhället och påverka munhälsan, social- och hälsovården samt lagstiftningen som gäller dessa

– påverka utbildningen av munhygienister och forskningen om munhälsovård

– bedriva publicerings-, utbildnings- och förlagsverksamhet, ordna möten,

kurser och förhandlingsdagar

För att stödja sin verksamhet kan förbundet ta emot bidrag, donationer och testamenten, med vederbörligt tillstånd verkställa lotterier eller insamlingar, skaffa och äga lös och fast egendom samt idka sådan verksamhet enligt 5 § i föreningslagen som stödjer förbundets syfte.

Förbundet kan grunda och upprätthålla fonder som är nödvändiga för dess verksamhet. Förbundsmötet beslutar om grundandet av dessa, de tillgångar som överförs till dessa och om förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar för hanteringen av fonderna.

Förbundet kan bli medlem i sådana inhemska och internationella organisationer och organ, då medlemskapet främjar genomförandet av förbundet syften. Styrelsen ansvarar för anslutningen till dessa organisationer och om utträdet ur dessa.

Förbundet är partipolitiskt obundet.

3 §

MEDLEMSKAP

Som ordinarie medlem i förbundet kan styrelsen på skriftlig ansökan godkänna en person som är en legitimerad munhygienist eller som har avlagt en motsvarande tidigare examen och som har antecknats i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Om förbundets styrelse godkänner personen som ordinarie medlem, börjar medlemskapet från den tidpunkt ansökan inlämnats. Sökanden ska underrättas om medlemsansökan avslås.

Som studerandemedlem kan styrelsen godkänna en studerande som studerar för munhygienistexamen eller fortbildar sig.

Styrelsen kan godkänna som stödmedlem en privatperson, en registrerad förening, en stiftelse eller en sammanslutning med rättsförmåga som vill stödja och främja förbundets verksamhet.

Förbundsmötet kan på styrelsens förslag till hedersmedlem utnämna en person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen.

4 §

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV EN MEDLEM

En medlem som vill utträda ur förbundet ska skriftligen meddela styrelsen eller dess ordförande om detta eller meddela om utträdet för anteckning i protokollet över förbundets möte. Utträdet träder i kraft genast.

Om en medlem har underlåtit att betala sin medlemsavgift för de senaste (6) månaderna, kan styrelsen anse att han eller hon har utträtt från och med början av den månad för vilken medlemsavgiften är obetald.

Styrelsen kan utesluta en medlem som motverkar förbundets syfte, inte följer förbundets stadgar eller beslut, underlåter de skyldigheter som hör till en medlem eller inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som fastställs i stadgarna. Innan beslutet om uteslutning fattas ska medlemmen ges möjlighet att ge en förklaring.

En utesluten medlem kan hänskjuta ett beslut om uteslutning som inte beror på underlåtelse att betala medlemsavgiften till förbundets möte inom trettio (30) dagar efter att ha fått del av beslutet om uteslutning. Uteslutningen träder i kraft när beslutet har bekräftats eller när tiden för hänskjutande gått ut.

En medlem som utträtt eller uteslutits ur förbundet förlorar alla sina rättigheter i förbundet.

5 §

MEDLEMSAVGIFT

Ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar i förbundet ska årligen betala en medlemsavgift som förbundets möte fastställer för ett år åt gången. Medlemsavgiften kan vara av olika storlek för olika medlemsgrupper. Av medlemmarna kan också uppbäras en extra medlemsavgift av den storlek som förbundets möte fastställer.

Förbundsmötet beslutar på vilka grunder medlemsavgiften kan sänkas eller en medlem befrias från skyldigheten att betala medlemsavgift antingen delvis eller helt. Grunden kan vara pensionering, studier, arbetslöshet, sjukdom, familjeledighet, alterneringsledighet, företagarverksamhet eller en annan motsvarande orsak.

Styrelsen har rätt att besluta om hur medlemsavgiften betalas och om den stödavgift som uppbärs av en stödmedlem.

Medlemsavgiften uppbärs inte av hedersmedlemmar.

6 §

ORGAN

Förbundsmötet utövar beslutanderätten och styrelsen utövar den verkställande makten.

7 §

FÖRBUNDSMÖTET

Förbundets ordinarie möte hålls årligen på styrelsens kallelse i oktober-november.

Ett extra möte ska sammankallas om förbundsmötet eller styrelsen anser att det finns skäl därtill eller om minst en tiondedel (1/10) av förbundets röstberättigande medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende. Mötet ska hållas inom 30 dagar från att kravet på extra möte skriftligen har framställts för styrelsen.

Styrelsen ska publicera möteskallelsen i förbundets tidning och på förbundets webbplats senast fjorton (14) dagar före ett ordinarie möte och senast tre (3) dagar före ett extra möte.

Rösträtt och valbarhet i förbundets möten har ordinarie medlemmar som inte har till betalning förfallna medlemsavgifter i slutet av det år som föregår mötet.  Hedersmedlemmar har rösträtt men inte valbarhet.

Studerandemedlemmar, stödmedlemmar, styrelsemedlemmar samt förbundets anställda har närvaro- och yttranderätt i förbundets möten. Mötet kan också bevilja andra personer närvaro- och rösträtt.

På förbundsmötena avgörs ärendena genom enkel röstmajoritet med beaktande av lagen och bestämmelserna i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgörs val och slutna omröstningar genom lottning, men i övriga ärenden vinner den mening som mötets ordförande meddelar att han eller hon omfattar.

Om en medlem vill att något ärende behandlas i förbundets möte ska ärendet framställas skriftligen för styrelsen senast tre (3) månader före mötet.

8 §

UPPGIFTER VID FÖRBUNDETS ORDINARIE MÖTE

Vid förbundsmötet behandlas följande ärenden

– styrelsens berättelse om förbundets verksamhet under föregående år

– bokslutet och revisorernas utlåtande om föregående års räkenskaper och ekonomi

– beslut fattas om användning av överskott eller täckande av eventuellt underskott

– bokslutet bekräftas och beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga

– beslut fattas om verksamhetsplanen och budgeten för följande år

– beslut fattas om storleken på medlemsavgifter som uppbärs följande år

– styrelsens ordförande väljs vart annat år

– antalet medlemmar i styrelsen fastställs vart annat år och styrelsens övriga ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter väljs

– en VERKSAMHETSGRANSKARE och VICE VERKSAMHETSGRANSKARE väljs för revision av följande års räkenskaper

– beslut fattas om övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

Dessutom har förbundets möte som uppgift att

– besluta om förbundets policyer och riktlinjer

– styra styrelsens verksamhet

– grunda förbundets fonder och fastställa deras stadgar

– besluta om förvärv, försäljning och inteckning av fast egendom samt överlåtelse av egendom som är betydande med tanke på förbundets verksamhet

– besluta om anslutning till en arbetsmarknadscentralorganisation och en förhandlingsorganisation samt anslutning till eller sammangående med en annan fackorganisation
– behandla initiativ som riktats till förbundets möte

– utnämna förbundets hedersmedlemmar

– besluta om ändring av förbundets stadgar

– besluta om upplösning av förbundet

9 §

STYRELSEN

Till styrelsen hör förutom ordförande minst tre (3) och högst sex (6) övriga medlemmar samt deras personliga suppleanter som ska vara ordinarie medlemmar i förbundet. Styrelsens mandatperiod är två (2) år.

Styrelsen väljer vid mandatperiodens första möte en vice ordförande bland styrelsens medlemmar. Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande.

Styrelsen samlas på ordförandens eller, när han eller hon är förhindrad, vice ordförandens kallelse eller när minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna kräver det.

Styrelsen kan tillsätta utskott, kommittéer och arbetsgrupper som lyder under styrelsen under mandatperioden och som ansvarar för styrelsen samt fastställa deras uppgifter.

10 §

STYRELSENS UPPGIFTER

Förutom det som fastställs i föreningslagen och i dessa stadgar har styrelsen som uppgift att

– representera förbundet och leda dess verksamhet enligt stadgarna och beslut som fattats av förbundets möten

– ansvara för förbundets arbetsmarknads- och avtalsförhandlingsverksamhet

– besluta om förbundets stridsåtgärder och stöd vid arbetskonflikter

– ansvara för förbundets ekonomi och egendom, upprätta bokslut samt upprätta förslag för förbundets verksamhetsplan och budget

– välja förbundets representanter för organisationer och sammanslutningar som är ändamålsenliga med tanke på förbundet

– besluta om beviljande av förbundets utmärkelser

– anställa och säga upp förbundets anställda samt fastställa deras lönegrunder, övriga arbetsvillkor och uppgifter

– sörja för den strategiska utvecklingen av förbundets verksamhet och andra frågor som gäller förbundet

11 §

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD

Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet ska vara färdigt för att lämnas till revisorn senast i slutet av mars och revisorn ska granska föreningens förvaltning och ekonomi och ge sitt utlåtande senast två (2) veckor före förbundets möte.

12 §

DE SOM FÅR TECKNA FÖRENINGENS NAMN

Förbundets namn får tecknas av ordföranden och vice ordföranden tillsammans eller någondera av dessa tillsammans med en person som styrelsen separat utsett.

13 §

ÄNDRING AV STADGARNA

Förbundets stadgar kan ändras genom beslut som fattats av förbundets möte, om minst två tredjedelar (2/3) av de givna rösterna understöder ändringen.

14 §

UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För att fatta beslut om upplösning av förbundet krävs minst fem sjättedelar (5/6) av de röster som getts vid förbundets ordinarie möte.

Vid upplösning av förbundet används de återstående tillgångarna enligt upplösningsmötet på ett sätt som främjar förbundets syfte.

15 §

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Med dessa stadgeändringar minskas inte medlemmars förmåner eller rättigheter som gäller vid tidpunkten då stadgarna träder i kraft.

Helsinki 12.12.2016