Lausunnot ja kannanotot

Ladattavat materiaalit

Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeesta ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä  8.3.2023

Suuhygienistit – arvoa arvokkaille moniosaajille 14.2.2023

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kannanotto avoimeen viestintään, työssäjaksamiseen ja töiden kehittämiseen avoimesti.

Lapin kansa, mielipidekirjoitus 7.2.2022

Suuhygienisti työ säästää verovaroja

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta 1.4.2022

VN/12948/2019 ja STM074:00/2019 

Hoitotakuun toteutumiseksi esityksessä on asetettu tavoitteiksi muun muassa uusien toimintamallien kehittämistä, palvelupolkujen selkeyttämistä ja ammattiryhmien työnjaon tehostamista. Tavoitteina ovat myös ennaltaehkäisyn oikea-aikainen kohdentaminen, päivystyskäyntien vähentäminen sekä digitalisaation hyödyntäminen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden ongelma 14.11.2021

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n esitys ohjelman strategisiin painopistealueisiin 

Suun terveydenhuoltoon on kehittynyt mittavasti hoitovelkaa Covid-19 pandemian seurauksena. Terveyskeskuksien hoitojonot olivat tosin jo ennen pandemiaakin kasvaneet ja hoitoon pääsy vaikeutunut. On hyvin huolestuttavaa, että väestön suunterveys heikkenee, sillä se tulee lisäämään kalliin korjaavan hoidon tarvetta tulevaisuudessa sekä lisää riskejä yleisterveyteen liittyvien sairauksien osalta. Hoitojonojen purkamiseen tarvitaan lisää resursseja ja järkevää yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1.4.2021

Asia: Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n lausunto HE 241/2020 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. 

Helsingin Samonat mielipide 3.7.2020

Avustavan hoitohenkilöstön aika meni jo

Helsingin Sanomat mielipide 3.3.2020

Hoitohenkilöstö antaistsee asianmukaisen palkan

Vetoomus turvallisen hoidon puolesta 11.5.2020

Suomen suuhygienistiliitto SSHL ry pitää välttämättömänä saada suuhygienisteille lisää aikaa aseptiikasta huolehtimiseen! SSHL ry:n mielestä on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota mahdollisen pandemian jatkotorjuntaan sekä hallittuihin muutoksiin tulevaisuuden turvallisen ja laadukkaan hammashoitotyön varmistamiseksi. Ammattihenkilön eettinen velvollisuus on toteuttaa vaatimusten mukaisia, korkealuokkaisia aseptisia käytäntöjä.

Asiakasmaksut ja maksukatto lausunto 31.3.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry pitää suun terveydenhuollon asiakasmaksujen lisäämistä maksukattoon tärkeänä, sillä näin poistuisi yksi suun terveydenhuollon eriarvoiseen asemaan vaikuttava tekijä terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollon maksujen sisällyttäminen maksukattoon tulee lisäämään suun terveydenhuollon palvelujen käyttöä ja siten edistää väestön suun terveyttä.